Kinderen en jongeren

0 tot 18 jaar

Manier van werken

Wanneer u een verwijzing of beschikking heeft ontvangen, neemt u telefonisch contact met ons op. Dit kan op maandag tussen 12.00 en 15.00 uur, en op woensdag tussen 13.00 en 15.00 uur. Wanneer u belt heeft u verwijzing/beschikking en de identiteitskaart van uw kind bij de hand.

Na aanmelding, wordt binnen het team besproken of de praktijk iets van u kan betekenen. Wanneer dit zo is, dan plannen we een kennismakingsgesprek met ouders/verzorgers en het kind. In dit gesprek worden de zorgen en vragen in kaart gebracht en wordt bekeken wat de mogelijkheden voor behandeling, of psychologisch onderzoek zijn. Als we besluiten na de kennismaking verder te gaan, kan de hulpverlening direct worden gestart.

Bij start van de hulpverlening wordt er gezamenlijk een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan is vastgelegd wat de behandeldoelen zijn en op welke manier daar aan gewerkt wordt. Binnen de praktijk wordt de focus niet gelegd op wat niet goed gaat, maar juist op waar dit kind, en deze ouders graag naar toe willen.

1. Onderzoek

Na overleg maken we gebruik van een psychologisch onderzoek. Bij psychologisch onderzoek wordt er gebruik gemaakt van gesprekken, vragenlijsten, observaties en tests. Er wordt gekeken naar je sterke kanten en naar moeilijkheden. In een vervolggesprek bespreken we de resultaten, waarin we samen een verband leggen met de betekenis van de klachten. De uitkomsten van het psychologisch onderzoek geven weer richting aan hoe we met de problemen om kunnen gaan.

2. Behandeling

Wanneer we starten met een behandeling of therapie stellen we samen een behandeldoel vast. Want iedereen wil weten waar we naar toe werken. In gesprekken met de psycholoog wordt gericht aan de behandeldoelen gewerkt. De praktijk streeft naar kortdurende oplossingsgerichte behandeling. Er wordt gewerkt vanuit verschillende methoden, waaronder oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR en systeemtherapie. Tijdens de behandeling houden we beiden in de gaten hoe het met je gaat, en of de gekozen behandeling prettig en helpend voor je is.

Aangezien er vaak meer hulpverleners betrokken zijn is het prettig dat alle neuzen dezelfde kant op staan. De praktijk overlegt graag met andere belangrijke betrokkenen, mits jullie daar toestemming voor geven. Soms is het nodig dat een kind/jongere kortdurend begeleid wordt op school of dat er bij leerkrachten de behoefte leeft om meer kennis op te doen over de problematiek van een kind. De praktijk kan hierin een rol spelen.

3. Verslaglegging

Aangezien er vaak meer hulpverleners betrokken zijn is het prettig dat alle neuzen dezelfde kant op staan. De praktijk overlegt graag met andere belangrijke betrokkenen, mits jullie daar toestemming voor geven. Soms is het nodig dat een kind/jongere kortdurend begeleid wordt op school of dat er bij leerkrachten de behoefte leeft om meer kennis op te doen over de problematiek van een kind. De praktijk kan hierin een rol spelen.
Omdat wij van mening zijn dat jij centraal staat in jouw behandeling of therapie, werken we met verschillende gesprekspapieren (bij start, evaluatie en beëindiging). Deze gesprekspapieren vullen we samen met jou en, afhankelijk van je leeftijd, met je ouder(s)/verzorger(s) in. Dit kan door middel van beeld (tekeningen) of tekst.
Op deze gesprekspapieren vind je informatie over de reden van aanmelding, het doel waaraan je hier werkt, de informatie die we gaandeweg je behandeling/therapie te weten zijn gekomen en wat je voor de toekomst nodig hebt.
Mocht er diagnostisch onderzoek plaatsvinden dan komen de belangrijkste bevindingen van het onderzoek terug op je gesprekspapier. Van de testgegevens (scores) ontvang je een apart document.
Dit gesprekspapier is jouw eigendom en jij en, afhankelijk van je leeftijd, je ouders zijn hier verantwoordelijk voor. Jullie bepalen wie de informatie die hierop staat te zien krijgen.
Bij afronding van je behandeling of therapie adviseren we je dat je een kopie van het laatste gesprekspapier overhandigt aan degene die je destijds naar ons verwezen heeft (verwijzer). Zo is je verwijzer op de hoogte van wat je bij ons gedaan en geleerd hebt.

Een aantal van onze therapiemogelijkheden

Schematherapie

EMDR

Diagnostisch Spel/ Spel in psychotherapie

Preverbaal EMDR

VEERkrachttraining: groepstraining

Slaaptraining

ACT

Een taal erbij